เนื้อหาข่าวสารสำคัญเช่นไร

เนื้อหาของข่าวสาร ที่ผมได้ติดตามจากสื่อทุกอย่างที่สื่อเหล่านั้นความหวังที่จะอาจจะถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเพื่อให้ความเข้าใจร่วมกัน ดังนั้น เมื่อสนทนาถึงเนื้อหาของสารแล้วจะคงจะมีขอบเขตกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุด ผมจะอาจจะลองมาพูดถึงประเด็นแผนการๆที่เหมาะกับข้าพเจ้าๆผู้ติดตามข่าวสารแบบทั่วๆไป
เนื้อหาข่าวรูปแบบข้อเท็จจริง ได้แก่ ข่าวที่รายงานให้รับทราบถึงความจริงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในลักษณะที่เป็นรูปธรรม พร้อมด้วยอยู่ในวิสัยที่ผู้คนจะน่าจะตรวจสอบได้ถึงความแน่นอนถูกมักของข่าวนั้น ถ้าพิสูจน์ตรวจสอบแล้วข่าวนั้นคือจริง ข่าวนั้นก็จัดได้ว่าเป็นข่าวที่มีคุณภาพควรแก่การเชื่อถือ

new-009

เนื้อหาข่าวประเภทข้อคิดเห็น อาทิ ข่าวซึ่งเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไปในความรู้สึกจากการวิเคราะห์ของผู้นำแนะนำข่าว จะเป็นความรู้สึก ประเภทคิด ความเชื่อที่บุคคลมีต่อตนเองต่อบุคคลอื่น ต่อวัตถุ หรือว่าต่อเหตุการณ์ใด ก็ตาม ข่าวรูปแบบนี้เป็นข่าวที่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะอาจจะถูกตรวจสอบได้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าไม่ จะทำได้เพียงแค่การประเมินความน่าชอบ ความสมเหตุสมผล ตลอดจนความคือไปได้ของข่าวนั้นแค่นั้น เพราะว่าต่างคนต่างก็มีความคิด มีความรู้สึก ความคิด ต่อวัตถุ เรื่องราว หรือว่า เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ข่าวประเภทนี้ต้องเจอเห็นตามสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ เพราะคือเรื่องราบรื่นเพื่อที่จะผู้สื่อข่าว หรือเปล่าผู้ทำข่าว ที่แค่เพียงไปสัมภาษณ์แล้วถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ เกี่ยวกับคำพูด หรือไม่ความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่กำลังอยู่ในความสนใจของมนุษย์ เป็นต้น
จนกระทั่งการแยกแยะแนวเนื้อหาของข่าวให้คู่ควรจึงเป็นการรับชมข่าวที่ดีไม่ช่วยให้การรับข่าวนักหมกมุ่นและงมงายจนเกิดปัญหาขึ้นไปได้ในภายหลัง