เราสามารถใช้Email ธุรกิจควบคู่ไปกับ Email ธรรมดาได้หรือไม่

ทุกท่านครับหนึ่งคำถามที่เรานั้นมักจะได้ยินจากผู้ที่ไม่ค่อยสันทัดในการใช้ Email อยู่เสมอๆ ก็คือคำถามที่ว่า “เรานั้นสามารถที่ใช้ Email ธุรกิจควบคู่ไปกับการใช้ Email ธรรมดาๆ ที่เราใช้ส่วนตัวกันในชีวิตประจำวัน” ดังนั้นในบทความวันนี้ผมเองจำนำเอาเรื่องนี้มาขยายไขข้อข้องใจให้ทุกท่านได้รับทราบกันครับ

สำหรับการใช้ Email ธุรกิจควบคู่ไปกับ Email ธรรมดาสามัญประจำบ้านหรือจะเป็นการใช้ Email ธรรมดาๆ ควบคู่ไปกับ Email ธุรกิจนั้นผมเองอยากจะบอกครับว่าได้หมดครับเพียงแต่ว่าผู้ที่ตกลงปลงใจจะใช้ Email ทั้งสองแบบควบคู่กันไปควรที่จะต้องแยกแยะหน้าที่ของ Email ทั้งสองแบบให้ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและการใช้งานมันผิดซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลเสียตามมาครับโดย Email ธุรกิจนั้นเราเองควรที่จะเลือกใช้มันเฉพาะกับงานหรือกับธุรกิจเท่านั้นส่วน Email ธรรมดาสามัญที่เราใช้กันก็ควรใช้กับเรื่องทั่วๆ ไปเรื่องส่วนตัวและไม่ควรที่มีการใช้มันไปติดต่อเรื่องธุรกิจหรือการงานครับ

การที่เราแยกแยะ email ทั้งสองแบบให้ออกจากกันอย่างสิ้นเชิงนั้นผมเองมองว่ามีประโยชน์ไม่น้อยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่มีจดหมายอีเลคโทรนิคส์เข้ามาในแต่ละวันเป็นจำนวนมากๆ เพราะการแบ่ง function หรือหน้าทีของ Email ให้ชัดเจนจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับจดหมายที่เข้ามาเหล่านั้นได้โดยไวรวมไปถึงยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของจดหมายอีเลคโทรนิคส์เหล่านั้นได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพครับ